Статии и анализи

Допълват Оруел: Етническото разделение е национално единство

За интеграцията на ромите са отпуснати огромни средства, но липсват данни за ефективността от разходването им

Основна конституционна норма е равенството на всички Български граждани пред закона и недопускането на ограничения или привилегии на основата на етническа принадлежност, произход, религия в която и да е област на обществения живот. Това положение съответства на възприетите в цивилизования свят правни норми. Факт е, че съвременните международноправни стандарти акцентират не на различията, а на националното единство и териториалната цялост на държавата. В нарушение на този принцип е създаденият през декември 1997 г. с правителствено постановление „Национален съвет по етническите и демографските въпроси“ (НСЕДВ). Според устройствения правилник, съветът формира и реализира националната политика в посочените области. Така определената задача е обаче по своята същност в противоречие с духа на закона и обществените интереси.
Защото е насочена към разграничаване, обособяване и противопоставяне на населението по етнически и религиозен признак, към по-нататъшна дезинтеграция и дестабилизация на България. Защото фактически проблемите на циганите са социални, а не от етнически характер.

Определяното за „турско“ по произход население е интегрирано в обществото и не само има равни възможности, но се ползва с множество привилегии. Гражданите от руски, арменски, еврейски произход също нямат проблеми поради народностната си принадлежност. Това са обективни факти, с които честният и необременен с пристрастия гражданин би се съгласил. Неизбежно възниква въпросът доколко правомерно и целесъобразно е наличието на орган към Министерския съвет, който не само не прокарва политика на интеграция и консолидация на обществото, а действа за създаването и раздухването на противопоставяне по етнически и верски признак. И за което според правителствен доклад се разходват значителната сума от над 50 милиона лева от държавния бюджет, общините, от дарения и заеми на международни институции. При това, на фона на бедственото положение на преобладаващата част от българските граждани. Постигнатите резултати обаче са подозрително несъразмерни с извършваните харчове.

За проекта „Интеграция на етническите малцинства“ със срок на изпълнение 1 юли 2003 г. Световната банка е дарила на НДСВ 483 000 долара. Като основен изпълнител съветът по свое усмотрение е привлякъл за целта седем чужди консултанти. Няма публична информация за съдържанието на консултантските разработки, за размера на изплатените хонорари паралелно с редовните щатни заплати. Липсват данни за съдържанието на обобщения доклад и заключителните оценки на компетентния орган.

През 2001 и 2002 г. в рамките на бюджета на Министерския съвет на НДСВ са предоставени за „специфични“ нужди 300 000 лева, 164 000 лева са за проявите и дейността на ромските и турските организации и други асоциации. Отделно са разходвани средства от бюджетите на Министерството на образованието, Министерството на културата, на областни администрации и други ведомства.

По проекти на ФАР за изпълнение на Рамковата програма за интеграция на циганите са отпуснати 500 000 евро, за образование – 200 000 евро, за урбанизация на незаконно построени ромски квартали – 300 000 евро. За въвеждането на законодателство за предотвратяване на дискриминация са похарчени 210 000 долара. Според Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание някои текстове на представения проект „по същество установяват и провеждат дискриминация“ и противоречат на конституцията. За изготвяне на това нескопосано предложение са изплатени на двама чуждестранни консултанти 150 000 евро! Убедителен пример за осъществявани от НДСВ корупционни сделки и достатъчно основание за проверки от компетентните органи. Столичната община е одобрила за инфраструктурата на райони с преобладаващо небългарско население 6,32 милиона долара при 52% участие с общински средства. За изграждане на жилища на циганското население в Пловдив Банката за развитие при Съвета на Европа е одобрила финансиране на сума 5,4 милиона евро, като общинското участие е на стойност 6,10 милиона евро. В Лом се отчита инвестиране на 500 000 евро за канализация на циганските квартали в града, и пр., и пр.

Може да се каже, че едва ли има Български гражданин, който поначало да възразява срещу изпълнението на програмите за интеграция на ромите. При изрично условие, че в същата степен облагодетелстваните реципиенти изпълняват конституционните си задължения към обществото, в което живеят и се развиват. Такива изисквания са безусловно спазване на законите, задължително образование на подрастващите, грижа за възпитанието на децата в духа на европейските ценности, уважение на личното достойнство и правата на другите граждани. По отношение на демографските проблеми липсва информация за дейността на НДСВ – примерно във връзка с програмите на ООН и регионалните организации за осъществяване на семейното планиране с оглед ограничаване на раждаемостта в многодетни семейства, в които родителите не са в състояние да осигурят образование, възпитание и минимални материални условия на поколението. Лесно обяснимо е, че у нас при сегашното състояние на обществото в период на преход е невъзможно държавният бюджет да поема тези задължения.

Неизбежно възникват въпроси за разходваните от и под контрола на НДСВ средства. Преди всичко обществеността трябва да е наясно за ефективността на влаганите човешки и финансови ресурси. Защото положението на циганите не е променено видимо, а задълженията по неизплатените сметки на цели квартали за ток, вода, топло и други стоки и услуги са преразпределяни за сметка на изпадналите в подобно положение лоялни граждани. Няма признаци за намаляване на обясняваните с недоимък тежки престъпления като изнасилвания, убийства, грабежи. Расте употребата на опиати, броят на болните от СПИН, проституцията сред малолетните. Материалното благоденствие проличава само при някои кланови лидери с големи претенции и при ръководителите на спонсорирани от вътрешни и външни донори организации.

Съществуват съмнения за отклоняване и нерегламентирано използване на отпусканите за определени цели средства, за наличие на корупционни практики, лично облагодетелстване, признаването на необосновано големи хонорари, взаимно облагодетелстване и не на последно място – за дискриминация чрез привилегировано отношение към някои социални и икономически групи, подбрани „неправителствени“ организации, субсидирани и от чуждестранни донори със съмнителни домогвалия. Всичко това поражда неизбежни асоциации с лозунгите на Оруел в „1984“ Наред с „войната е мир“, „невежеството е сила“ и „свободата е робство“ може да намери място прокламираната от НДСВ утопия: „етническото разделение е национално единство“.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
X