«

»

ное. 07

5. Национална доктрина

Националната доктрина е сбор от конкретни и детайлно разработени планове и програми за постигане на целите заложени в националната идеология.

Ако идеологията дава основните насоки, то доктрината разработва конкретните мерки. Например – една от стратегическите цели, заложена в идеологията е преодоляване на демографския срив на българската нация. При изработването на националната доктрина се предлагат ясни и точни мерки за това, които да бъдат приложени. По време на провеждането им се преценява тяхната ефективност и при нужда се променят.

Наблюдението, анализа на ефективността на конкретните мерки и внасянето на съответните корекции, са особено важна част от прилагането на националната доктрина.

При изработването на националната доктрина е нужен интердисциплинарен подход, тъй като по своята същност, тя е програма за цялостно развитие на държавата и нацията.

Провеждането на държавната политика трябва да е изцяло съобразено с националната идеология и националната доктрина.